En aquests moments no tenim cap inscripció oberta.

En efectuar la inscripció anticipada, el participant accepta el càrrec de l'import total de la inscripció. Aquesta quantitat no serà reemborsable en cas d'absència del participant en la prova inscrita. Les inscripcions no són transferibles d'una prova a una altra o d'un participant a un altre.

El dret a la pròpia imatge està reconegut a l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. És per això que dono el meu consentiment per poder fer ús de fotografies i/o vídeos on aparegui.

En compliment del que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999 i el seu reglament, Trialsport els informa que les seves dades personals seran tractades i incorporades als nostres sistemes informàtics i documentals. Si voleu podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la llei, adreçant un escrit amb la fotocòpia del DNI a info@trialsport.es.